locus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locus.

Từ điển Anh Việt

 • locus

  /'loukəs/

  * danh từ, số nhiều loci /'lousai/

  địa điểm, nơi, chỗ

  (toán học) quỹ tích

 • locus

  quỹ tích; vị trí; (điều khiển học) tốc đồ

  l. of an equation tập hợp các điểm thoả mãn một phương trình

  extraneous l. quỹ tích ngoại lai

  geometric(al) l. quỹ tích (của các điểm)

  hyperbolic l. quỹ tích hypebolic

  nodal l. quỹ tích điểm mút

  root l. (điều khiển học) tốc đồ nghiệm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • locus

  * kỹ thuật

  quỹ đạo

  quỹ tích

  tốc độ

  vị trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • locus

  the specific site of a particular gene on its chromosome

  the set of all points or lines that satisfy or are determined by specific conditions

  the locus of points equidistant from a given point is a circle

  Similar:

  venue: the scene of any event or action (especially the place of a meeting)

  Synonyms: locale