locus sigils nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locus sigils nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locus sigils giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locus sigils.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • locus sigils

    * kinh tế

    chỗ để đóng dấu