locus classicus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locus classicus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locus classicus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locus classicus.

Từ điển Anh Việt

  • locus classicus

    * danh từ

    đoạn cốt yếu bàn về một đề tài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • locus classicus

    an authoritative and often-quoted passage