locust tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locust tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locust tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locust tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • locust tree

    any of various hardwood trees of the family Leguminosae

    Synonyms: locust

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).