locust-tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locust-tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locust-tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locust-tree.

Từ điển Anh Việt

  • locust-tree

    /'loukəsttri:/

    * danh từ

    (thực vật học) cây thích hoè

    (thực vật học) cây bồ kết ba gai