locust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locust.

Từ điển Anh Việt

 • locust

  /'loukəst/

  * danh từ

  con châu chấu

  người ăn ngấu nghiến; người phá hoại

  (như) locust-tree

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • locust

  * kinh tế

  châu chấu

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  gỗ bồ kết ba gai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • locust

  migratory grasshoppers of warm regions having short antennae

  hardwood from any of various locust trees

  Similar:

  locust tree: any of various hardwood trees of the family Leguminosae