locus frequencies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locus frequencies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locus frequencies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locus frequencies.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • locus frequencies

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    quỹ tích các tần số