locus ceruleus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locus ceruleus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locus ceruleus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locus ceruleus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • locus ceruleus

    * kỹ thuật

    y học:

    nhân lục