locus rubber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locus rubber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locus rubber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locus rubber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • locus rubber

    * kỹ thuật

    y học:

    nhân đỏ Stilling