locus of instantaneous centers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locus of instantaneous centers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locus of instantaneous centers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locus of instantaneous centers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • locus of instantaneous centers

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường tâm tích

    quỹ tích của các tâm tức thời