i/o status nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o status nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o status giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o status.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o status

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trạng thái nhập/xuất

    trạng thái vào/ra