i/o appendage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o appendage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o appendage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o appendage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o appendage

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần bổ sung vào/ra

    phần phụ nhập xuất