i/o card licensed internal code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o card licensed internal code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o card licensed internal code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o card licensed internal code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o card licensed internal code

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mã trong đăng ký trong card nhập/xuất