i/o redirection (input/output redirection) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o redirection (input/output redirection) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o redirection (input/output redirection) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o redirection (input/output redirection).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o redirection (input/output redirection)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự định hướng lại nhập/xuất

    sự định hướng vào/ra