i/o diskette slot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o diskette slot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o diskette slot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o diskette slot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o diskette slot

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khe đĩa mềm để nhập/xuất

    khe đĩa mềm để vào/ra