gun oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gun oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gun oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gun oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gun oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu (bôi) súng

    dầu súng