gun crew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gun crew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gun crew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gun crew.

Từ điển Anh Việt

  • gun crew

    * danh từ

    nhóm pháo thủ