gunstick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gunstick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gunstick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gunstick.

Từ điển Anh Việt

  • gunstick

    * danh từ

    que thông nòng súng