gun-lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gun-lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gun-lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gun-lock.

Từ điển Anh Việt

  • gun-lock

    * danh từ

    khoá nòng