gunroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gunroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gunroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gunroom.

Từ điển Anh Việt

  • gunroom

    * danh từ

    phòng cho sự quan cấp thấp (trên tàu chiến)