gun deck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gun deck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gun deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gun deck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gun deck

    formerly any deck other than the weather deck having cannons from end to end

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).