fig wart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fig wart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fig wart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fig wart.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fig wart

    * kỹ thuật

    y học:

    hột cơm nhọn