fig-wort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fig-wort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fig-wort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fig-wort.

Từ điển Anh Việt

  • fig-wort

    /'figwə:t/

    * danh từ

    (thực vật học) cây huyền sâm