expansion of the steel due to prestressing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expansion of the steel due to prestressing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expansion of the steel due to prestressing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expansion of the steel due to prestressing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expansion of the steel due to prestressing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ giãn của cột thép do gây ứng suất trước