expansion of the steel at failure of the beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expansion of the steel at failure of the beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expansion of the steel at failure of the beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expansion of the steel at failure of the beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expansion of the steel at failure of the beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ giãn của cốt thép do không dầm được