expansion and promotion of trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expansion and promotion of trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expansion and promotion of trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expansion and promotion of trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expansion and promotion of trade

    * kinh tế

    mở rộng và thúc đẩy thương mại