engineering preparation of building site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

engineering preparation of building site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm engineering preparation of building site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của engineering preparation of building site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • engineering preparation of building site

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự chuẩn bị kỹ thuật khu đất