engineering-economic analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

engineering-economic analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm engineering-economic analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của engineering-economic analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • engineering-economic analysis

    * kinh tế

    phân tích kỹ thuật-kinh tế