ect (electroconvulsive therapy) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ect (electroconvulsive therapy) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ect (electroconvulsive therapy) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ect (electroconvulsive therapy).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ect (electroconvulsive therapy)

    * kỹ thuật

    y học:

    liệu pháp điện giật