ectendal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ectendal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ectendal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ectendal.

Từ điển Anh Việt

  • ectendal

    * tính từ

    thuộc nội-ngoại bì