dwarf iris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarf iris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarf iris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarf iris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dwarf iris

    low-growing spring-flowering American iris with bright blue-lilac flowers

    Synonyms: vernal iris, Iris verna

    low-growing summer-flowering iris of northeastern United States

    Synonyms: Iris cristata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).