dwarf astilbe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarf astilbe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarf astilbe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarf astilbe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dwarf astilbe

    mat-forming evergreen Asiatic plant with finely cut leaves and small pink to burgundy flowers; grown as ground cover

    Synonyms: Astilbe chinensis pumila

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).