dwarf buckeye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarf buckeye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarf buckeye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarf buckeye.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dwarf buckeye

    a spreading shrub with pink flowers; found in southeastern United States

    Synonyms: bottlebrush buckeye

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).