dwarf flowering almond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarf flowering almond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarf flowering almond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarf flowering almond.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dwarf flowering almond

    small Chinese shrub with smooth unfurrowed dark red fruit grown especially for its red or pink or white flowers

    Synonyms: Prunus glandulosa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).