dwarf blueberry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarf blueberry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarf blueberry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarf blueberry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dwarf blueberry

    Similar:

    dwarf bilberry: low-growing tufted deciduous shrub of northern and alpine North America having pink to coral-red flowers followed by sweet blue berries

    Synonyms: Vaccinium caespitosum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).