dwarfishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarfishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarfishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarfishness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dwarfishness

    smallness of stature

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).