dump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dump.

Từ điển Anh Việt

 • dump

  /'dʌmi/

  * danh từ

  vật ngắn bè bè, người lùn bè bè

  thẻ chì (dùng trong một số trò chơi)

  đông đum (tiền Uc xưa); (từ lóng) đồng xu

  not worth a dump: không đáng giá một xu

  bu lông (đóng tàu)

  ky (chơi ky)

  kẹo đum

  đống rác, nơi đổ rác; nơi rác rưởi bừa bãi

  tiếng rơi bịch, tiếng đổ ầm, tiếng ném phịch xuống; cú đấm bịch

  (quân sự) kho đạn tạm thời

  * ngoại động từ

  đổ thành đống (rác); vứt bỏ, gạt bỏ (ai...)

  to dump the ribbish: đổ rác

  đổ ầm xuống, ném phịch xuống

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh gục, đánh ngã

  (thương nghiệp) bán hạ giá (những hàng thừa ế) ra thị trường nước ngoài (để tránh việc phải hạ giá hàng trong nước và đồng thời tranh thủ được thị trường mới)

  đưa (dân đi trú thừa) ra nước ngoài

  * nội động từ

  đổ rác

  ngã phịch xuống, rơi phịch xuống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dump

  a piece of land where waste materials are dumped

  Synonyms: garbage dump, trash dump, rubbish dump, wasteyard, waste-yard, dumpsite

  (computer science) a copy of the contents of a computer storage device; sometimes used in debugging programs

  a place where supplies can be stored

  an ammunition dump

  throw away as refuse

  No dumping in these woods!

  sever all ties with, usually unceremoniously or irresponsibly

  The company dumped him after many years of service

  She dumped her boyfriend when she fell in love with a rich man

  Synonyms: ditch

  sell at artificially low prices

  Synonyms: underprice

  drop (stuff) in a heap or mass

  The truck dumped the garbage in the street

  Similar:

  shit: a coarse term for defecation

  he took a shit

  plunge: fall abruptly

  It plunged to the bottom of the well

  deck: knock down with force

  He decked his opponent

  Synonyms: coldcock, knock down, floor