dump (er) car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dump (er) car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dump (er) car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dump (er) car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dump (er) car

    * kỹ thuật

    ô tô:

    xe lật (đồ đất, rác)