dumpy level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dumpy level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dumpy level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dumpy level.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dumpy level

    a surveyor's level having a short telescope fixed to a horizontally rotating table and a spirit level

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).