dual speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dual speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dual speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dual speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dual speed

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hai tốc độ