drop lines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drop lines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drop lines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drop lines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drop lines

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường thả