development works nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

development works nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm development works giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của development works.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • development works

    * kỹ thuật

    thiết kế

    xây dựng:

    công tác nghiên cứu