development fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

development fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm development fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của development fund.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • development fund

    * kinh tế

    quỹ phát triển