developmental tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

developmental tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm developmental tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của developmental tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • developmental tube

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ống nghiệm