development forum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

development forum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm development forum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của development forum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • development forum

    * kinh tế

    diễn dàn phát triển