development costs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

development costs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm development costs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của development costs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • development costs

    * kinh tế

    các chi phí triển khai

    các cho phí triển khai