day school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

day school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm day school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của day school.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • day school

  a private school taking day students only

  Antonyms: boarding school

  a school giving instruction during the daytime

  Antonyms: night school

  a school building without boarding facilities

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).