cyclic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyclic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyclic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyclic.

Từ điển Anh Việt

 • cyclic

  /'saiklik/ (cyclical) /'saiklikəl/

  * tính từ

  tuần hoàn, theo chu kỳ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cyclic

  * kỹ thuật

  chu trình

  vòng

  hóa học & vật liệu:

  có vòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cyclic

  conforming to the Carnot cycle

  forming a whorl or having parts arranged in a whorl

  cyclic petals

  cyclic flowers

  Antonyms: acyclic

  of a compound having atoms arranged in a ring structure

  Antonyms: acyclic

  recurring in cycles

  Synonyms: cyclical

  Antonyms: noncyclic

  marked by repeated cycles