acyclic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acyclic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acyclic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acyclic.

Từ điển Anh Việt

 • acyclic

  (Tech) không tuần hoàn, không có chu kỳ

 • acyclic

  không tuần hoàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acyclic

  not cyclic; especially having parts arranged in spirals rather than whorls

  Antonyms: cyclic

  having an open chain structure

  Synonyms: open-chain

  Antonyms: cyclic