acyclicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acyclicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acyclicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acyclicity.

Từ điển Anh Việt

  • acyclicity

    tính không tuần hoàn, tính xilic